Rješenja

Meteorološke stanice za opću primjenu

Profesionalni meteorološki sustavi služe za mjerenje različitih meteoroloških parametara kao što su temperatura zraka, relativna vlažnost zraka, tlak zraka, brzina i smjer vjetra, količina oborina i sl.

Cestovne meteorološke stanice

Profesionalne meteorološke postaje za praćenje meteoroloških paramterata služe i za sigurno odvijanje prometa, a mjere temperaturu kolnika, visinu vodenog sloja, temperaturu smrzavanja kolnika, stanje kolnika, koncentraciju soli i sl.

Agrometeorološke stanice

Profesionalne meteorološke postaje korisne su za praćenje meteoroloških paramtera u poljoprivredi i šumarstvu, a mjeriti se mogu sunčeva radijacija, vlaga tla, temperatura tla, evapotranspiracija, itd.

Monitoring sustavi

Profesinalni monitoring sustavi služe za za kontinuirani nadzor građevina i konstrukcija, a nadzirati se može temperatura materijala, mjerenje naprezanja i pomaka unutar konstrukcija i sl.