Campbell Scientific seminar održan je na Fakultetu elektrotehnike i računarstva od 12. do 14. listopada. Cilj ovog seminara bio je polaznicima pružiti osnovna znanja potrebna za rad sa Campbell Scientific datalogerima i drugom opremom. Seminar je uključivao osnove konfiguriranja i programiranja datalogera, povezivanje s različitim senzorima te prijenos podataka preko različith protokola.

Seminarom su obrađene sljedeće teme:

  • prvi dan: konfiguracija uređaja, osnovne funkcije Loggerneta, rad s podatcima, napredne funkcije Loggerneta, dijagnostika i otklanjanje problema i arhitektura datalogera;
  • drugi dan: CRBasic editor, uvod u programiranje, programiranje u CRBasicu i povezivanje senzora;
  • treći dan: povezivanje datalogera na internet, povezivanje datalogera preko PakBus protokola, prijenos podataka sa datalogera, web server datalogera, Delta Cloud sustav.

Svaka od tema sadržavala je još nekoliko podtema kako bi se polaznici na sustavan i koherentan način upoznali s Campbell Scientific opremom.

Seminarom su obuhvaćena predavanja i vježbe stručnjaka s Fakulteta elektrotehnike i računarstva kako bi polaznici osim teoretskih znanja usvojili i praktične vještine potrebne za rad s datalogerima i drugom potrebnom opremom. Polaznici su stoga imali mogućnost postavljanja pitanja, rješavanja nejasnoća i razvijanja novih kompetencija.

Predavači sa seminara rade na FER-u pri Zavodu za osnove elektrotehnike i električka mjerenja, a to su bili izv. prof. dr. sc. Hrvoje Hegeduš, Pjero Nižetić mag. ing., Filip Barišić mag. ing. i Mario Marković. Na seminaru su sudjelovali zastupnici tvrtke Plovput d.o.o. iz Splita, nekoliko predstavnika s Agronomskog fakulteta te Geofizičkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta pri Sveučilištu u Zagrebu.

Osim svog rada i doprinosa na FER-u, Hrvoje Hegeduš je također direktor tvrtke Delta Tech d.o.o. koja posluje kao zastupnik tvrtke Campbell Scientific UK te je stoga omogućeno upoznavanje zainteresiranih osoba s radom na opremi koja im je potrebna za unaprjeđenje znanja, poslovanja i drugih mogućnosti.