Orlandov stup simbol je dubrovačke slobode i nezavisnosti, a nalazi se na Stradunu ispred crkve sv. Vlaha. Na stupu je kroz povijest obavljen niz interventnih radova, a posljednih godina su na tijelu stupa zamijećene vertikalne pukotine i oštećenja. Takva oštećenja ozbiljno narušavaju sigurnost i integritet spomenika.

Važnu ulogu je ovdje imala naša tvrtka , Delta Tech. Implementiran je sustav namijenjen za kontinuirani statički monitoring pukotina na Orlandovom stupu, u suradnji sa Građevinskim fakultetom. Naime, restauratorskom zavodu je bio potreban suradnik koji će provesti monitoring, a GFZG i Delta Tech su se dobro uklopili u suradnju. GFZG ima znanje i resurse za proučavanje rezultata mjerenja, dok Delta Tech razumije tehnologiju potrebnu za razvijanje senzora i dobivanje kvalitetnih i valjanih rezultata mjerenja. Sustav koji smo razvili uključuje brojne komponente, a to su data logger, mrežni usmjeritelj, solarni panel, regulator punjenja, baterije, senzori za mjerenje temperature, senzori za mjerenje rada širina pukotina, senzor za mjerenje promjena nagiba stupa, zaštitni ormari za opremu i metalna konstrukcija.

Važno je spomenuti data logger CR1000X, odnosno uređaj koji očitava struju na senzorima. Podaci se učitavaju u sam sustav uređaja, a može se priključiti na internet kako bi se podacima moglo pristupati i na udaljeni način, odnosno putem razvijenog internog softvera Delta Cloud. Isto tako, solarni paneli i baterije imaju ulogu napajanja cijelog sustava s obzirom da na stupu nema struje. Nadalje, koristi se senzor pukotina za mjerenje pukotina, točnije rada širina pukotina jer se materijal širi i sužava ovisno o temperaturi. Naposljetku, važan uređaj je inkligometar, koji mjeri nagib i iznosi podatke u stupnjevima kako bi bilo poznato kolikom nagibu podliježe cijeli stup.

Cijela konstrukcija je smještena na vrh Orlandovog stupa, a na nju su montirani zaštitni ormari i solarni panel. Izrađena je od aluminija te je sigurno pričvršćena na stup kako bi ostala nepomična bez obzira na vremenske uvjete. Konstrukcija i elektronička oprema je kabelom povezana na skelu oko stupa i na taj način je uzemljena.

Dodatne zanimljivosti:

Stup je 1417. godine izradio Bonino di Jacopo iz Milana. Orlandov stup napravljen je u čast srednjovjekovnom vitezu Rolandu, koji je navodno zaslužan za obranu od Saracena koji su htjeli zauzeti Dubrovnik. Ovaj stup imao je važnu društvenu i praktičnu funkciju. Tamo su se čitali važni proglasi i obavijesti, na njemu se stoljećima vio dubrovački barjak, koristio se i kao mjerna jedinica za duljinu (Orlandov lakat), a služio je i kao mjesto izvršenja kazni.

Danas je Orlandov stup također važno ceremonijalno mjesto. Na njemu se vije hrvatski barjak, tijekom Feste sv. Vlaha krasi ga zastava s parčevim likom, a podizanje i spuštanje barjaka Libertas označava početak i kraj Dubrovačkih ljetnih igara.